Dit nummer

Stadswerk Magazine 10 - 2017

Themanummer Wijkvernieuwing

 

Voor wijken die het moeilijk hebben, is speciale aandacht nodig. Dat is al jaren een breed gedeeld inzicht en heeft al tot heel wat gerichte ingrepen geleid. Zo begon in de jaren '70 de stadsvernieuwing op gang te komen, vooral omdat de kwaliteit van de woningen en de directe omgeving onder de maat was. Later is deze opgave breder opgevat onder de noemer stedelijke vernieuwing. Onder meer vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) zijn veel investeringen gedaan om wijken op te krikken, met zichtbaar en meetbaar resultaat.

 

En toen kwam de crisis. In de jaren na 2008 kreeg de economie een forse tik, met grote gevolgen voor de investeringsstromen. Bovendien kregen woningcorporaties, een belangrijke investeringspartner, te maken met een ingeperkt taakveld, waardoor ze zich massaal terugtrokken uit de wijkvernieuwing. De gevolgen werden na enkele jaren zichtbaar: uit de zogeheten Leefbaarometer blijkt dat de stijging van de leefbaarheid in kwetsbare wijken sinds 2012 stokt of zelfs licht achteruitgaat, waar de leefbaarheid in andere wijken wel licht blijft stijgen.

 

Maar er is een kentering waarneembaar. Gesteund door de aantrekkende economie ontstaan er allerlei initiatieven om kwetsbare wijken een impuls te geven. Ook diverse woningcorporaties hebben hierbij een nieuwe rol gevonden met inachtneming van het ingeperkte taakveld. De doelstelling is daarbij wel veranderd: sociale stijging van de bewoners is het hoofddoel geworden, fysieke ingrepen staan daarvan in dienst. Met dit nieuwe perspectief blijken woningrenovaties allerlei 'sociale kansen' te bieden, bijvoorbeeld door werk te laten uitvoeren door wijkbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Wijkvernieuwing heeft kortom nieuw elan gekregen, waarbij sociale stijging het hoofddoel is. In dit themanummer van Stadswerk magazine laten we zien hoe dat eruitziet, wat de ervaringen zijn. We gaan ook in figuurlijke zin de wijken in, om het zo concreet en beleefbaar mogelijk te maken.

 

Publicatiedatum Stadswerk magazine nr. 10, 2017: 12 december 2017

 

Het wijkbedrijf van Selwerk, Groningen, verricht onder meer zorgtaken. (foto: Henk Tammens)