Ministerie van EZ kent tijdelijke verlenging toe aan Stadswerk gedragscode

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft aan de Stadswerk gedragscode Flora- en faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting een verlenging van één jaar toegekend. Hiermee is de gedragscode geldig tot 31 december 2016.

De gedragscode bestaat nu vijf jaar. Stadswerk wil de gedragscode voor een nieuwe termijn van vijf jaar door het Ministerie van Economische Zaken laten goedkeuren. Hiervoor is een evaluatie en actualisatie van de gedragscode nodig, de evaluatie wordt momenteel uitgevoerd onder de gebruikers. Klik hier om de evaluatie in te vullen. De actualisatie volgt in de eerste helft van 2016.  

Gedragscode als vrijstelling
Met het opstellen van de gedragscode ondersteunt Stadswerk haar leden op het gebied van het werken met de Flora- en faunawet. Deze wet is bedoeld om in het wild levende dier- en plantsoorten te beschermen. Door zorgvuldig te handelen kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing of vrijstelling verkregen worden van verbodsbepalingen Flora- en faunawet. De Stadswerk gedragscode stelt zorgvuldig handelen ter bescherming van in het wild levende planten en dieren centraal en geldt hiermee als een vrijstelling.

Naast de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting heeft Stadswerk ook een gedragscode opgesteld voor Bestendig Beheer en Onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen. Deze gedragscode is vorig jaar geactualiseerd en op 29 oktober 2014 weer voor vijf jaar goedgekeurd door het Ministerie.

Vereniging Stadswerk Nederland
Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten en professionals in de openbare ruimte een forum om kennis en ervaring op het gebied van de fysieke leefomgeving uit te wisselen. Stadswerk is een netwerk van ruim drieduizend gedreven vakgenoten.

Voor meer informatie over deze gedragscode neemt u contact op met Anneloes Voorberg, beleidsmedewerker Stadswerk, via anneloes.voorberg@stadswerk.nl of 0318-692721. 

Cookie-instellingen