PERSBERICHT: Resultaten Benchmark Gemeentelijk Groen

Op 15 november zijn de resultaten van de benchmark gemeentelijk groen gepresenteerd op de jaarlijkse klantendag die in 2016 in het stadhuis van de gemeente Almere is georganiseerd:

In het gemeentelijk groenbeheer gaat jaarlijks ruim 650 miljoen euro om. De benchmark leert ons dat de gemeenten hun groen de laatste jaren tegen steeds lagere kosten beheren. Dit komt onder meer door een geleidelijke verschuiving van duurdere beheercategorieën, zoals struikbeplanting, naar goedkopere beheercategorieën, zoals gazon en ruw gras. Bij sommige beheercategorieën wordt de uitvoering steeds efficiënter.

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten, zowel in hoeveelheden groen per inwoner, opbouw van het groen als de organisatie van het beheer. Deelname aan de Benchmark gemeentelijk groen helpt gemeenten van elkaar te leren en goed onderbouwde beleidskeuzes over het gemeentelijk groen te maken. De uitwisseling met en tussen gemeenten vormt een belangrijk onderdeel van de benchlearning op de Klantendag.

Gedurende afgelopen jaren is zeer veel cijfermatige informatie verzameld over het groen in de Benchmark Gemeentelijk groen. Om de gemeenten te helpen nog meer te leren uit de landelijke data en de beheerprestaties van de eigen gemeente wordt de benchmarktool Diagnose ontwikkeld. De tool wordt ontwikkeld om processen binnen het beheer te verbeteren. Het komende jaar wordt de tool verder verbeterd in samenwerking met de gemeenten om hiermee het van elkaar leren naar een nog hoger niveau te tillen.

Tijdens de Klantendag is ook de nieuwe naam van de Databank Gemeentelijk Groenbeheer onthuld. De nieuwe naam, BENCHMARK GEMEENTELIJK GROEN, doet meer recht aan het actieve karakter van het project waarin benchlearning centraal staat. 

De nieuwe naam is onthuld door de oud-voorzitter van de Klantenraad, Erik ter Heide van de gemeente Boxtel. Bij deze gelegenheid is hij tot erelid van de Klantenraad benoemd voor zijn jarenlange inspanningen voor de benchmark.

Uiteraard is er veel meer te melden. Een uitgebreider verslag vindt u op de projectwebsite www.benchmarkgroen.nl. Of wendt u zich tot ir. Joop Spijker, projectleider van dit project (joop.spijker@wur.nl, tel. 0317-484990)        Wageningen, 17 november 2016 

Cookie-instellingen