Gedragscode Bestendig Beheer

De gedragscode van Stadswerk en branchevereniging VHG voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen wordt komende zomer verwacht. Deze blijft gebaseerd op de werkwijze als in de oude: plan van aanpak maken en daarvoor zijn meer maatregelen voorgeschreven.

De oude gedragscode is voor het onderdeel zorgvuldig handelen nog steeds te gebruiken; u kunt hiermee nog steeds aantoonbaar maken dat u alles hebt gedaan om schade beschermde soorten te voorkomen.

Op het moment dat er een beschermde soort uit de Wet natuurbescherming (en dat zijn deels anderen dan onder de Flora- en faunawet) binnen het werk aanwezig is en u ontkomt er niet aan deze schade/negatieve invloed van het werk gaat ondervinden dan moet u een ontheffing aanvragen. De vrijstellingsfunctie via de gedragscode is niet meer bruikbaar.

De gedragscode is nog steeds bruikbaar maar let goed op omdat u nu mogelijk ook een ontheffing nodig kunt hebben. Bij regulier zal dit niet zo vaak voorkomen.

Dit betekent dat de gedragscode (let op: 14MB) tot oktober 2019 als vrijstelling voor het beperken van schade aan flora en fauna kan worden ingezet. De gedragscode blijft het instrument om eenduidig en geborgd zorgvuldig te kunnen handelen zodat overtredingen worden voorkomen.

Stappenplan
De Gedragscode bestending beheer en onderhoud groenvoorzieningen kan worden toegepast door alle gemeenten, groene aannemingsbedrijven, loonwerkers en ook door waterschappen, woningbouwcorporaties en terreinbeherende organisaties. De gedragscode bevat het stappenplan en het overzicht van mogelijke maatregelen per beheergroep en per soortgroep. Elke gebruiker maakt per werk of contract daarmee een plan van aanpak waarin het ecologisch werkprotocol op maat wordt gesneden voor de lokale situatie. Uniek voor de gedragscodes van Stadswerk en Branchevereniging VHG is het borgen van de deskundigheid van de medewerkers met certificaten voor zorgvuldig handelen op 3 en 4 niveaus.

Certificaten
Nieuw in deze gedragscode zijn de certificaten voor het zorgvuldig en deskundig inventariseren van flora en fauna. De flora- en faunacontroleur en inspecteur doen hiermee zijn intrede. De sector kan zich hiermee ontwikkelen en onderscheiden. Maar wellicht nog belangrijker de kennis en kunde voor het zorgvuldig omgaan met flora en fauna wordt daarmee in het veld bij de uitvoerende medewerkers groter. En daar is uiteindelijk de biodiversiteit bij gebaat. De gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen is uitsluitend toe te passen voor werkzaamheden die vallen onder ‘bestendig beheer’. Voor alle andere werkzaamheden is er de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting. Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gehele groene ruimte kunnen volstaan met de inzet van beide gedragscodes.

Gedragscode gratis downloaden
De gedragscodes zijn gratis te downloaden van de websites van Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De informatieset bestaande uit: de gedragscode, voorbeeld-uitwerking van het plan van aanpak en de leidraad voor invoering in de organisatie is tegen kosten verkrijgbaar bij Stadswerk.


Informatieset bestellen
Klik hier om de informatieset, inclusief gedragscode, voor bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen te bestellen. Uw bestelling zal per We-transfer worden toegezonden.

Kosten
€ 130,- ex. btw voor leden van Stadswerk en VHG
€ 195,- ex. btw voor niet leden van Stadswerk
inclusief verzend- en administratiekosten (geef bij uw bestelling wel aan of uw bedrijf lid is van VHG)