Indeling voor Regionale Energiestrategieën is bekend

22-01-2019

Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de veranderingen die het Klimaatakkoord met zich meebrengt, is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. Daar werken gemeenten, provincies en waterschappen aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën. De indeling van de regio’s is nu bekend.

Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners brengen de lokale partners in de regio’s mogelijkheden voor lokale energiebesparing (o.a. isolatie van woningen en andere gebouwen) en duurzame opwek van energie in kaart en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk.

Maatwerk per regio
Elke Regionale Energiestrategie is in de eerste plaats bedoeld om de afspraken die gemaakt zijn aan de klimaattafels Gebouwde omgeving en Elektriciteit concreet te maken. Daarnaast kunnen ook plannen en ideeën voor mobiliteit, industrie en landbouw worden meegenomen. Omdat elke regio anders is en mensen niet overal dezelfde wensen hebben, is elke RES maatwerk voor de eigen regio. De ruimtelijke gevolgen worden daarom ook afgestemd met het Omgevingsbeleid, -programma’s en -plannen. Veel regio’s werken al aan Regionale Energiestrategieën of hebben een concept gereed. Om te zorgen dat de energiestrategieën van de regio’s goed op elkaar aansluiten en ook met elkaar vergelijkbaar zijn, is het Nationaal Programma RES in oprichting. Hierin werken regionale overheden samen met het Rijk en andere landelijke organisaties aan het ondersteunen van de regio’s bij het opstellen van een RES.

28 februari Bijeenkomst Regionale energietransitie
Op 28 februari komen de Regionale Energiestrategieën, en de resultaten vanuit vijf pilotregio’s, aan bod tijdens de Stadswerkbijeenkomst ‘Regionale energiestrategie: van hoe? naar Zo!’. Namens het Interprovinciaal overleg (IPO) deelt Richard Kleefman  de belangrijkste lessen vanuit pilotregio’s waar gewerkt is aan een Regionale Energiestrategie. Anne Venema vertelt hoe de gemeente Groningen de energietransitie vormgeeft op wijkniveau, samen met allerlei partijen. Willem Hazeberg (Stork) presenteert waterstof en geothermie als alternatieven voor all electric en laat u zien wat u in kaart wilt brengen en welke keuzes u daarbij kunt maken. Daarnaast kunt u ervaringen, kennis en goede voorbeelden uitwisselen met collega’s vanuit gemeenten, waterschappen en provincies. Meer informatie over deze bijeenkomst en het aanmeldformulier vindt u hier.

Bekijk ook

Cookie-instellingen