Kennisprogramma

Stadswerk heeft sinds 2022 een Kennisprogramma ontwikkeld. Met dit Kennisprogramma wil Stadswerk bijdragen aan kennisontwikkeling op de thema’s waardevol groen, klimaatadaptatie en circulaire economie. Er is budget beschikbaar binnen dit programma om aan deze kennisontwikkeling te werken. Het gaat om zowel de ontwikkeling van vakinhoudelijke kennis én procesmatige kennis. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ligt buiten onze scope. We richten ons in dit programma op het ontwikkelen en ontsluiten van kennis- en praktijktools die gemeenten ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen op de genoemde thema’s. Stadswerk zet eigen middelen in, met als doel om samen verder te komen!

Voorwaarden
Het is mogelijk een aanvraag te doen voor budget uit het Kennisprogramma. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, namelijk:

  • De aanvraag moet passen in één van de drie categorieën (zie hieronder).
  • De aanvraag moet voldoen aan de zaken die zijn genoemd in de betreffende categorie.
  • Het moet een concreet eindresultaat opleveren, wat voor een brede (Stadswerk) doelgroep bruikbaar is.
  • Uitkomsten / resultaten dienen openbaar gepubliceerd te worden, in welke vorm hangt af per project.
  • De voorkeur gaat uit naar projecten waar ook door anderen geïnvesteerd wordt (dat kan financieel maar kan ook in tijd). Bij de categorie co-creatie is cofinanciering een vereiste.
  • De aanvraag moet passen bij Stadswerk en het doel en de doelgroep van Stadswerk.
  • De uitvoering moet binnen een beperkte periode plaats vinden (dus geen 5-10 jaren plan).
  • Uitbetaling vindt vooraf plaats.

Hoe gaat een aanvraag?
U kunt een aanvraag indienen via dit aanvraagformulier. De aanvraag wordt getoetst door het bureau en het AB. Het bureau doet een eerste toets op de aanvraag. Daarbij wordt gekeken naar de volledigheid van de aanvraag, of het voldoet aan de voorwaarden, etc. U ontvangt hierop binnen 2 weken een reactie. Vervolgens wordt de aanvraag door het bestuur getoetst en wordt er een besluit genomen over het wel of niet toekennen van het budget. Als het akkoord is bevonden, stemt het bureau met u af over de uitvoering van het plan.

De drie categorieën
Er zijn drie categorieën binnen het Kennisplatform. Hieronder zijn de verschillende categorieën nader toegelicht.

Wat? Concrete ideeën voor de ontwikkeling van zowel vakinhoudelijke kennis als procesvaardigheden binnen de genoemde thema’s. Onder procesvaardigheden verstaan we zaken die procesmatig meerwaarde bieden, integrale samenwerking, participatie skills, etc.
Voor wie? Leden met een goed idee. Dit kunnen zowel gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, individuen en organisaties zijn.
Hoe? De ontwikkeling van concrete producten, zoals (web)tools, mindmaps, trainingen en cursussen.
Hoeveel? Per aanvraag is maximaal €15.000 beschikbaar vanuit het Kennisprogramma. Eventuele opbrengsten vloeien terug naar de verenigingskas.

 

Wat? Met koplopers ontwikkelen we kennis die nodig is voor de Future Green City. Om dit te kunnen doen, is een goed beeld van de opgaven en de al aanwezige kennis noodzakelijk. Vanuit daar stellen we vast welke kennisinstrumenten en tools missen en ontwikkeld kunnen worden. Het congres in 2024 is daar een belangrijk moment voor.
Voor wie? Koplopers richting de Future Green City die aantoonbaar voorop lopen op een bepaald aspect. Dit kunnen gemeenten, organisaties, bedrijven en/of onderwijsinstellingen zijn. Bij voorkeur is het een project waarin meerdere partijen samen werken.
Hoe? Tijdens / na het congres bepalen we de precieze opgaven en vragen: welke kennis / instrumenten missen we nog? Dit kan daarna leiden tot projecten. Dit focust zich dus op 2025 en 2026.
Hoeveel? Per aanvraag is maximaal €20.000 beschikbaar vanuit het Kennisprogramma.

 

Wat? In co-creatie kennis ontwikkelen. Dit kan kennis zijn op één van de Stadswerk thema’s waardevol groen, klimaatadapatie of circulaire economie. Het kan ook gaan om procesmatige kennis, denk aan organisatie aspecten, methoden, tools, etc. die gemeenten ondersteunen bij het behalen van hun doelstellingen op deze thema’s.
Voor wie? Samenwerking van gemeenten / bedrijven / organisaties / onderzoeksinstellingen; Stadswerk doet hierin ook mee.
 
Tenminste 2 verschillende typen partijen moeten aangesloten zijn (los van Stadswerk zelf).
Hoe? Het gaat hierbij om de ontwikkeling van kennis-producten, tools, onderzoeken, die bijdragen aan het realiseren van doelstellingen op het gebied van de drie inhoudelijke thema’s. Het eindresultaat moet niet alleen voor de aanvragers meerwaarde hebben, maar ook voor andere gemeenten en partijen in het werkveld. Het resultaat moet dan ook deelbaar zijn.
Hoeveel? Per aanvraag is maximaal €20.000 beschikbaar vanuit het Kennisprogramma. Aanvullende investeringen zijn een vereiste. Dit kan in de vorm van cofinanciering of andere subsidies.

 

Cookie-instellingen