Gezocht: efficiënt beleid klimaatadaptatie

28-02-2019

Gisteren werden twee hitterecords gebroken: de warmste 27 februari en de warmste winterdag sinds de start van de metingen. De kans op droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen neemt toe. Gezocht: efficiënt beleid voor klimaatadaptatie. Het Klimaatadaptatie Adviesteam geeft vier tips.

Dat Klimaatteam is een initiatief van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Het team signaleerde dat, ondanks dat alle gemeenten nu een klimaatstresstest hebben uitgevoerd, gemeenten worstelen met de vertaling van de resultaten naar beleidsmatige afspraken. Die afspraken gaan  namelijk ook over de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving en die wil je kunnen vastleggen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Er zijn sessies, ateliers, workshops en heidagen aan besteed. Aan de motivatie lag het niet en de neuzen stonden dezelfde kant op. En toch komt het onvoldoende tot concrete afspraken. Een gebrek aan eigenaarschap zorgt voor passiviteit. De vier tips van het Klimaatteam zijn gericht op het voorkomen van een dergelijke status quo.

Bespreek regionaal de resultaten van de stresstest
Na de stresstest volgen risicodialogen. De eerste tip is om deze ook op regionaal niveau te voeren. Door regionale opgaven te koppelen, kom je tot een regionale ambitie: samen gaan we verdroging tegen door water op bepaalde plekken in de regio vast te houden. Regionaal risicodialogen voeren helpt ook bij het combineren van opgaven, zoals de woningbouwopgave en klimaatadaptatie.

Maak afspraken wie wat op zich neemt
Zo beleg je het eigenaarschap. Dat begint immers bij een duidelijke rolverdeling. Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk moeten precies weten welke rollen en verantwoordelijkheden zij hebben. Daarover blijkt nog veel verwarring. De wil is er wel, maar de verantwoordelijkheid wordt niet opgepakt. Het is vaak nog ‘vechten’ om klimaatadaptatie voldoende op de agenda te krijgen binnen de betrokken gemeenten.

Vraag collega’s uit andere domeinen mee te denken
Het initiatief komt vaak vanaf de werkvloer; bestuurders en managers lijken nog beperkt betrokken. Klimaatadaptatie is, wegens gebrek aan capaciteit en budget, nog een ‘erbij’ onderwerp. En dat terwijl klimaatadaptatie juist op verschillende agenda’s moet terugkomen. Hittestress speelt bij kwetsbare ouderen en belandt zo in het sociaal domein, verdroging van landbouwgronden in het economisch beleid enzovoorts. Daarnaast valt het onderwerp volop te verbinden met andere opgaven in de fysieke leefruimte, zoals vernieuwing van de riolen, verbeteren van de bereikbaarheid en het creëren van aardgasvrije wijken. En een integrale aanpak van klimaatadaptatie op meerdere beleidsterreinen sluit bovendien aan bij de intentie van de Omgevingswet en kan bovendien kosteneffectief werken.

Benoem een ambtelijke én bestuurlijke trekker voor klimaatadaptatie en geef deze de tijd
Elke overheidsorganisatie één aparte trekker voor klimaatadaptatie. Een ambtelijke én bestuurlijke trekker in de regio, die zijn tijd volledig kan besteden aan het borgen en agenderen van klimaatadaptatie buiten en binnen de organisatie. Met zo’n trekker is de kans groter dat andere sectoren beter worden betrokken en dat klimaatadaptatie standaard op de agenda staat en een vast onderdeel vormt bij visie- en planvorming.

Meer informatie?
Meer informatie over het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie leest u hier. Wilt u weten wat Stadswerk op het gebied van Klimaatadaptatie met en voor haar leden doet? Lees dan hier (interne pagina Thema Klimaatadaptatie) verder.

Bekijk ook

Cookie-instellingen