Klimaatbeleid: concreet stappenplan nodig

05-09-2017

Nadat het bedrijfsleven, NGO’s en allerhande voormalige politieke kopstukken de Nederlandse politiek al opriepen werk te maken van duurzaam beleid, pleiten nu ook twee hoogleraren voor een concreet stappenplan vanuit de overheid. Anders wordt de naleving van Parijs een utopie.

Dat stellen Henk Folmer en Jeltsje van der Meer-Kooistra, hoogleraar ruimtelijke economie en hoogleraar financieel management aan de Rijksuniversiteit Groningen, in het FD.

Voldoende verantwoordelijkheid
Ze menen dat twee partijen in de kabinetsformatie, CDA en VVD, vinden met de ondertekening van het akkoord voldoende verantwoordelijkheid te hebben genomen voor het klimaatbeleid. Zij vertrouwen nu op het bedrijfsleven en verwachten dat verdere regelgeving innovatie in de weg zal staan of de internationale concurrentie van Nederlandse bedrijven zal benadelen. Hierdoor zouden de doelstellingen van het klimaatakkoord niet, of minder snel, gehaald worden en tegen hogere kosten. D66 en de ChristenUnie daarentegen zien het akkoord als een eerste stap dat een vervolg moet krijgen in de vorm van volumebeperkende overheidsmaatregelen en bevordering van de overschakeling naar een circulaire economie.

Innovatie vergt investeringen
Het akkoord van Parijs heeft geleid tot een Europees klimaatakkoord waaraan Nederland zich gecommitteerd heeft. Het houdt in dat de Europese CO2-emissies in 2030 met tenminste 40% gereduceerd moeten zijn ten opzichte van de uitstoot in 1990 en in 2050 met minstens 80%. Algemeen wordt aangenomen dat dit een majeure energietransitie voor zowel bedrijven als consumenten betekent. Desondanks onderschrijft het Nederlandse bedrijfsleven de klimaatdoelstellingen, terwijl ook bij consumenten een steeds grotere bereidheid valt waar te nemen om zich klimaatvriendelijker te gedragen. Zonder een stappenplan en maatregelen per sector ontstaat het risico dat de verschillende maatschappelijke spelers een afwachtende houding aan gaan nemen of hun verantwoordelijkheid zullen proberen af te schuiven op de andere partijen. Hierdoor zal Nederland in een achterstandspositie terechtkomen, waardoor kansen worden gemist om een voortrekkersrol op het gebied van innovatie te vervullen. Innovatie vergt investeringen en tijd en is risicovol. Daarom hebben bedrijven zekerheid nodig in de vorm van een lange termijn visie en eenduidige prikkels van overheidswege, die uitzicht bieden op financiële voordelen.

Europese achterhoede
Het klimaatakkoord van Parijs is een bescheiden stap op weg naar een bescheiden beperking van de opwarming van de aarde. Het Europese klimaatakkoord op haar beurt is een bescheiden uitwerking van het Parijse akkoord. Van Nederland mag worden verwacht dat het zich met een concreet stappenplan van ambitieuze doelstellingen en concrete maatregelen ontworstelt aan de Europese achterhoede waarin het zich qua klimaatbeleid al jaren bevindt.

Bekijk ook

Cookie-instellingen