Herziening Gedragscode flora en fauna ruimtelijke ontwikkeling en inrichting in 2018 verwacht!

28-11-2017

De Gedragscode flora en fauna ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van Stadswerk en Branchevereniging VHG uit 2011 wordt herzien. Samen met onze klankbordgroep hebben we de inhoud al grotendeels vormgegeven.

De afgelopen periode zijn we in gesprek geweest met het Ministerie, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en de provincies over de herziening. Door diverse redenen duurt dit proces langer dan gedacht en gehoopt. Tot de nieuwe versie is goedgekeurd, blijft de huidige geldig en bruikbaar.

In de Wet natuurbescherming – waar de Flora- en faunawet onderdeel van is geworden – is het bevoegd gezag overgedragen van het Rijk naar de provincies. De goedkeuring van landelijke gedragscodes zoals die van Stadswerk en VHG is een taak van het Rijk gebleven waarbij de provincies meelezen en adviseren. De wijze waarop alle provincies en ook gemeenten betrokken blijven bij de toepassing van de gedragscode in de praktijk is een nieuwe rol die een zorgvuldige afweging en daarmee ook tijd vraagt.

De huidige planning is dat we eerste helft 2018 de herziene versie indienen voor goedkeuring. Het formele goedkeuringstraject duurt circa een half jaar. We verwachten het definitieve goedkeuringsbesluit in het najaar van 2018.

Nogmaals: totdat de nieuwe versie is goedgekeurd is de huidige versie (van juli 2011) geldig en te gebruiken met in achtneming van de nieuwe soortenlijsten. We houden u op de hoogte.

Bekijk ook

Cookie-instellingen