Stappen richting klimaatbestendig Nederland

11-01-2018

Waterschap Rijn en IJssel biedt gemeenten in zijn werkgebied ondersteuning bij het uitvoeren van een klimaatstresstest. Nederlandse gemeenten moeten deze uiterlijk in 2019 hebben uitgevoerd. Het is een volgende stap in het werken aan een klimaatbestendig Nederland.

Naast meer en heviger hoosbuien krijgt Nederland door klimaatverandering ook vaker te maken met andere weersextremen, zoals uitzonderlijke droogte, hitte, heviger onweer en hagelbuien. Deze kunnen leiden tot bijvoorbeeld wateroverlast op straat, extremere hoogwatersituaties in de grote rivieren, lagere grondwaterstanden, schade aan gewassen, en teruggang van de waterkwaliteit in recreatieplassen door toename van blauwalg.

Klimaatstresstests
De VNG, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen willen samen met de landelijke overheid werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland. Waterschap Rijn en IJssel dot dit onder andere door het delen van relevante kennis over en ervaring met onder meer droogte, wateroverlast en overstromingsrisico's en daarmee gemeenten helpen bij het uitvoeren van de klimaatstresstests. De knelpunten die uit de stresstests naar voren komen kunnen vervolgens dienen als input voor een gezamenlijke uitvoeringsagenda van gemeenten en het waterschap. De ondersteuning bij stresstests is onderdeel van de net vastgestelde klimaatstrategie van waterschap Rijn en IJssel. Deze behelst drie pijlers: het watersysteem robuuster maken, werken aan een klimaatbestendige leefomgeving met burgers, bedrijven en overheden en een adequate voorbereiding op calamiteiten.

Meer informatie?
Ook Stadswerk besteedt in haar activiteiten rondom Klimaatadaptatie volop aandacht aan de klimaatstresstest. Bijvoorbeeld tijdens de Roadshow in Boxmeer die op 22 februari op het programma staat en waar Hasse Goossen van Climate Adaption Services één van de sprekers is. 

Bekijk ook

Cookie-instellingen