Statuten Stadswerk gewijzigd

17-11-2014 1451 keer bekeken 0 reacties

De Algemene ledenvergadering van Stadswerk heeft in haar vergadering unaniem besloten akkoord te gaan met het voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging Stadswerk.

Voorafgaand aan behandeling van het voorstel  is door een van de leden een voorstel tot aanpassing van de tekst gedaan i.v.m. enkele inconsistenties, een onduidelijk formulering inzake de werkwijze rond controle van de jaarstukken en een echt inhoudelijk wijzigingsvoorstel inzake de stemprocedure in de algemene ledenvergadering. Deze wijzigingen op de tekst  zijn door de voorzitter als amendementen in stemming gebracht in de algemene ledenvergadering en  net als het voorstel met unanieme stemmen aanvaard. I.v.m. met het ontbreken van het vereiste quorum conform artikel 19, lid 3 van de geldende statuten heeft de voorzitter  de vergadering gesloten en vervolgens een tweede algemene ledenvergadering bijeen geroepen en zijn wijzigingen aanvaard. De nieuwe statuten worden conform artikel 19, lid 4 van kracht zodra zij zijn gepasseerd bij notariële acte.

Wij stellen de leden van Stadswerk nog tot 31 december 2014 in de gelegenheid om kennis te nemen van vernieuwde statuten zoals vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.  U kunt de statuten opvragen door een mailtje te sturen aan info@stadswerk.nl. Desgewenst kunt u via dit adres ook uw zienswijze aan ons kenbaar maken.

Cookie-instellingen