Ministerie van EZ kent extra verlenging toe aan Stadswerk gedragscode

26-07-2016 3772 keer bekeken 0 reacties

In afwachting van de nieuwe wet Natuurbescherming heeft het Ministerie van Economische Zaken een extra verlenging voor de Stadswerk gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting toegekend.

Van de gedragscode Flora- en faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting is, na een tijdelijke verlenging van een jaar, per 31 december 2016 de geldigheidstermijn afgelopen.  Inmiddels is een  klankbordgroep met daarin een mooie afvaardiging van leden aan de slag met de herziening en verlenging van deze gedragscode. Het  eerste concept ligt klaar, echter is het nu wachten op het nieuwe toetsingskader vanuit het ministerie inzake de nieuwe wet natuurbescherming. Tot die tijd blijft de huidige gedragscode gelden. Lees ook het bericht in de Staatscourant.

Gedragscode als vrijstelling
Met het opstellen van de gedragscode ondersteunt Stadswerk haar leden op het gebied van het werken met de Flora- en faunawet. Deze wet is bedoeld om in het wild levende dier- en plantsoorten te beschermen. Door zorgvuldig te handelen kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing of vrijstelling verkregen worden van verbodsbepalingen Flora- en faunawet. De Stadswerk gedragscode stelt zorgvuldig handelen ter bescherming van in het wild levende planten en dieren centraal en geldt hiermee als een vrijstelling.

Naast de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting heeft Stadswerk ook een gedragscode opgesteld voor Bestendig Beheer en Onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen. Deze gedragscode is nog geldig tot 29 oktober 2019.  

Wet Natuurbescherming
Op 15 december 2015 is de nieuwe wet Natuurbescherming aangenomen door de Eerste kamer. Deze wet vervangt 3 afzonderlijke wetten, de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. Naar verwachting gaat de nieuwe wet in op 1 januari 2017.

De gedragscodes die reeds afgegeven zijn op de oude wet, blijven onder die wet geldig tot op het moment dat de gedragscode verloopt. 

 

Cookie-instellingen