Voortgang nieuwe gedragscodes Bestendig Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting

We hebben u kort geleden bericht over de voortgang met betrekking tot de gedragscodes Bestendig Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting in het kader van de nieuwe Wet Natuurbescherming. Hierbij een aantal aanvullingen op het eerdere nieuwsbericht.

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet Natuurbescherming van kracht. U kunt ook binnen dit wettelijk kader blijven werken met de Stadswerk gedragscodes Bestendig Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting. De geldigheid van de laatste is verlengd tot het moment dat de nieuwe gedragscode definitief is goedgekeurd.

Voor soorten die onder de Wet Natuurbescherming niet langer beschermd zijn, hoeft de gedragscode niet meer nageleefd te worden. Soorten die onder de Wet Natuurbescherming wel beschermd worden die eerder nog niet beschermd waren, vallen NIET onder de reikwijdte van de huidige gedragscodes. Voor deze soorten geldt dus geen vrijstelling. Als er sprake is van het overtreden van verbodsbepalingen ten aanzien van dergelijke nieuw beschermde soorten, zal ontheffing aangevraagd moeten worden.

Inmiddels loopt de procedure om goedkeuring te krijgen voor een vernieuwde Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting. Deze vernieuwing is gebaseerd op een evaluatie van de huidige gedragscode. Daarnaast zijn aanpassingen op basis van de Wet Natuurbescherming doorgevoerd. Inmiddels heeft een eerste gesprek met RVO plaatsgevonden. Binnenkort vindt een tweede bespreking plaats, samen met vertegenwoordigers van de provincies, gezien de rol die deze hebben gekregen in de handhaving van de Natuurwet.

De planning - die is opgesteld in overleg met RVO - is er op gericht om de huidige gedragscode per 1 oktober te vervangen door de nieuwe. Deze datum is de uiterste datum waarop RVO bericht moet hebben ontvangen van een houder van een gedragscode dat men een nieuwe gedragscode wil laten goedkeuren. Te zijner tijd zullen we voorlichtingsbijeenkomsten organiseren om u te informeren over de verschillende wijzigingen.

Cookie-instellingen