Wet natuurbescherming

Stadswerk ondersteunt haar leden graag op het gebied van de Wet natuurbescherming. Daarom hebben we twee gedragscodes opgesteld die kunnen worden ingezet als vrijstelling.

Algemene informatie over de Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming* is ingesteld door het Ministerie van Economisch Zaken en is bedoeld om dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen te beschermen. Je mag bepaalde soorten planten bijvoorbeeld niet zomaar plukken. In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag dit wel. Hiervoor is een vrijstelling of ontheffing nodig (lees hier meer). De gedragscodes van Stadswerk gelden als vrijstelling voor het onderdeel soortbescherming.

Iedereen die iets doet wat effect heeft op de dier- en plantensoorten die onder de Wet natuurbescherming vallen, heeft met de wet te maken. Bijvoorbeeld bij bouwen, slopen, wegen aanleggen, onderhoud van beplantingen en grasvelden etc.

* Deze wet vervangt per 1 januari 2017 de Flora-en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Voor de volledige webtekst klik hier.

Kijk ook eens op de website van het RVO voor meer informatie. U kunt ook contact met ons opnemen via info@stadswerk.nl.

Huidige gedragscodes
De huidige gedragscodes (opgesteld onder de Flora- en faunawet) kunnen nog steeds worden gebruikt. Hierbij geldt echter wel dat de nieuwe soortenlijsten nu gelden. Voor soorten die onder de Wet natuurbescherming niet langer beschermd zijn, hoeft de gedragscode niet meer te worden nageleefd. Soorten die onder de Wet natuurbescherming worden beschermd en die eerder nog niet beschermd waren, vallen niet onder de reikwijdte van de huidige gedragscodes (dit gaat pas in na een herziening). Voor deze soorten geldt dus gedragscode niet als vrijstelling. Als er dus sprake is van het overtreden van verbodsbepalingen ten aanzien van dergelijke nieuw beschermde soorten, zal ontheffing aangevraagd moeten worden. De gedragscode kan voor deze soorten wel worden gebruikt om het zorgvuldig handelen uit te werken.

Medio maart 2020 krijgt de nieuwe Gedragscode Bestendig Beheer én Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting hopelijk een definitieve goedkeuring. Daarmee wordt een lang gekoesterde wens - de integratie van twee gedragscodes - gerealiseerd. Dat is gelukt maar heeft ook extra tijd gekost. Nu zijn we aanbeland bij de laatste horde. De Wet Natuurbescherming vereist een verder gedetailleerde maatregelencatalogus. Het kader dat RVO.nl daarvoor heeft voorgesteld is 10 september jongstleden door de klankbordgroep goedgekeurd. De definitieve versie ligt half november voor zodat deze medio december ter visie kan worden gelegd. In maart 2020 verwachten we de definitieve goedkeuring.